3.8 EMU-saldo

(bedragen x € 1,000,-)

Omschrijving

Realisatie/raming

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.496

3.595

2.023

4.176

6.695

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

17.556

20.277

20.782

20.996

21.072

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

3.621

-1.486

-704

-321

-109

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

18.178

31.270

42.229

33.768

13.948

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

23.789

19.118

22.119

13.527

11.421

8

Baten bouwgrondexploitatie:

26.555

30.605

33.731

19.198

17.046

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

4.269

2.603

-8.516

-3.246

19.335