Meerjaren balans

(bedragen x € 1.000)

1-1-2017

Mutaties

Mutaties

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Activa

Bij

Af

Vaste activa

01

Materiële vaste activa

548.542

33.057

20.277

561.322

587.592

602.293

596.334

02

Financiële vaste activa

63.640

0

4.500

59.140

58.415

58.055

56.615

Totaal vaste activa

612.182

33.057

24.777

620.462

646.007

660.348

652.949

Vlottende activa

03

Voorraden

44.874

19.118

30.605

33.387

21.775

16.104

10.479

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

35.830

0

0

35.830

35.830

35.830

35.830

05

Liquide middelen

290

0

0

290

290

290

290

06

Overlopende activa

29.571

0

0

29.571

29.571

29.571

29.571

Totaal vlottende activa

110.565

19.118

30.605

99.078

87.466

81.795

76.170

Totaal Activa

722.747

52.175

55.382

719.540

733.473

742.143

729.119

(bedragen x € 1.000)

1-1-2017

Mutaties

Mutaties

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Passiva

Bij

Af

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

-7.744

14.354

622

5.987

12.596

18.462

24.271

- Bestemmingsreserves

39.883

24.183

39.249

24.817

26.386

32.762

33.226

Totaal reserves

32.140

30.804

38.982

51.224

57.497

08

Voorzieningen

27.168

1.193

2.679

25.682

24.978

24.657

24.548

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

545.993

55.461

55.847

545.607

552.065

548.814

529.626

Totaal vaste passiva

605.301

56.654

58.526

602.092

616.025

624.695

611.671

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

50.000

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

- Overige schulden

3.409

0

0

3.409

3.409

3.409

3.409

11

Overlopende passiva

64.039

0

0

64.039

64.039

64.039

64.039

Totaal vlottende passiva

117.448

0

0

117.448

117.448

117.448

117.448

Totaal Passiva

722.749

56.654

58.526

719.540

733.473

742.143

729.119