Renterisicobeheer

Renterisico over de vlottende schuld
De kasgeldlimiet wordt conform de Wet FiDO berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2017 is de kasgeldlimiet berekend op € 50,0 miljoen.
Uitgangspunt is, zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden dat de kasgeldlimiet optimaal wordt benut. Bij extreem lage lange rente is het mogelijk dat er eerder wordt besloten om korte leningen om te zetten in lange leningen.

Renterisico over de vaste schuld
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 5 jaren.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln.)

2017

2018

2019

2020

2021

-  Maximaal renterisico op vaste schuld

55,8

71,1

77,1

62,4

38,8

-  Renterisiconorm

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6

Ruimte onder limiet

61,8

46,5

39,5

55,2

78,8

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de renterisiconorm in 2017 en verdere jaren niet overschreden gaat worden.

Voor 2017 houden we voorlopig rekening met € 55 miljoen aan nieuwe leningen. Het te lenen bedrag is vooral benodigd voor herfinanciering. Rekening houdend met enige onder uitputting, verwachten we dat de nieuwe investeringen kunnen worden betaald uit de afschrijvingen.