Kredietrisico's op beleggingen

Kredietrisico op beleggingen
(bedragen x € 1 mln)

Restant vordering
Per 1-1-2017

Waarvan
met
aanvullende
zekerheid

Absoluut

%

-  Gemeenten / provincies

-

-

-  Woningbouwcorporaties met garantie WSW

21,4

36,0%

-  Semi-overheidsinstanties

15,0

25,3%

-  Financiële instellingen met rating A, of hoger

12,3

20,7%

-  Overige instellingen

10,7

18,0%

0,6

Totaal

59,4

100,0%

De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.