Leningportefeuille opgenomen gelden

Mutaties leningenportefeuille

Bedrag
(x € 1 mln.)

Gemiddelde
rente

Stand per 1 januari 2017

544,3

2,89%

-  Nieuwe leningen

+55,0

1,00%

-  Reguliere aflossing

-55,8

4,11%

-  Vervroegde aflossing

n.v.t.  

-  Renteherziening

n.v.t.

Stand per 31 december 2017

543,4

2,48%

Volgens de voorlopige raming zal in 2017 voor circa € 55 miljoen aan leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjarenfinancieringsperspectief.

Het verloop van de leningportefeuille vanaf 2012: