Leningportefeuille uitgezette gelden

Tot deze portefeuille behoren vooral de leningen die conform uw besluiten zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen, Orpheus, sportverenigingen, en dergelijke. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen.

Mutaties beleggingenportefeuille

Bedrag
(x € 1 mln)

Gemiddelde
rente

Stand per 1 januari 2017

59,4

4,33%

-  Nieuwe beleggingen

0,0

0.0%

-  Reguliere aflossing

-4,9

4,23%

-  Vervroegde aflossing

n.v.t.

n.v.t.

-  Renteherziening (oud percentage)

0,0

n.v.t.

-  Renteherziening (nieuw percentage)

0,0

n.v.t.

Stand per 31 December 2017

54,5

4,34%

In deze tabel is nog geen rekening gehouden met eventueel nieuw te verstrekken leningen.