Inleiding

Met de Zomernota 2012 heeft uw raad het financieel herstelplan voor de gemeente vastgesteld. Doel van het plan is om na tien jaar, in 2022, de begroting op orde te hebben met een algemene reserve, die voldoende is om de risico's op te vangen. In de paragraaf weerstandsvermogen geven we een beeld van de financiële positie van de gemeente en volgen we het financieel herstel.
In 2013 heeft het college gemeentebreed afspraken gemaakt over risicomanagement, zoals vastgelegd in de Nota Risicomanagement Gemeente Apeldoorn 2013. In 2014 en 2015 zijn deze afspraken geïmplementeerd. Risicobeheersing is een cyclisch proces. In deze paragraaf geven we aan wat de financiële impact is van de risico's voor de komende jaren op basis van deze MPB 2017-2020 en de voorstellen van ons college aan uw raad. We geven aan wat de weerstandscapaciteit is en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelt. Zo berekenen we ons weerstandsvermogen (= weerstandscapaciteit/ financiële impact van risico's).
De risico's en het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf behandelen we apart. Daarbij sluiten we  aan op het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016.
Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente genoeg buffers heeft om risico's op te vangen. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we daarnaast nog andere financiële kengetallen opgenomen, zoals schuldquote en solvabiliteit. De kengetallen zijn een goede graadmeter voor de financiële positie van de gemeente.