Financiële uitkomst MPB 2017-2020 en ontwikkeling Algemene Reserves

De uitkomst van de MPB is de resultante van de besteedbare ruimte minus de budgetten gemoeid met onze voorstellen tot nieuw beleid en beleidsintensiveringen.
De besteedbare ruimte bestaat uit de optelsom van de primaire BBB-uitkomt, vermeerderd met de toevoeging vanuit de vrije ruimte zoals onder 3.2 vermeld, verminderd met het structurele effect van het opheffen van bestemmingsreserves zoals vermeld onder 3.3, en vermeerderd met de bijstelling van de opvangbuffer voor toekomstige ontwikkelingen.  
De budgetten gemoeid met onze beleidsvoorstellen zijn samengevat in het overzicht, dat voorafgaand aan de begrotingsprogramma's van hoofdstuk 2, onder 2.1 van deze MPB is opgenomen. Daarin is ook aangegeven welke beleidsvoorstellen verband houden met de door uw raad aangenomen moties. De inhoudelijke toelichtingen zijn in de betreffende begrotingsprogramma’s opgenomen.

Dit geheel resulteert in de volgende financiële uitkomst.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel; - = nadeel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Primaire BBB uitkomst
Toevoeging uit netto vrije ruimte
Structureel effect opheffing bestemmingsreserves
Effect bijstelling buffer toekomstige ontwikkelingen

945
2.062
-205
-

1.704
4.133
-205
1.000

628
5.000
-205
1.500

2.279
3.648
-205
1.000

2.279
3.586
-205
1.000

2.279
3.420
-205
1.000

Totaal besteedbare ruimte

2.802

6.632

6.923

6.922

6.860

6.694

Omvang budgetten voorstelen nieuw beleid

-2.747

-6.577

-6.596

-6.167

-6.105

-5.739

Uitkomst MPB

55

55

327

555

555

755

De conclusie is dat dat de MPB meer dan financieel sluitend is; alle jaarschijven resulteren in positieve saldi. Die worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, die daardoor eind 2022 een stand bereikt van ruim € 25 miljoen. En dat is € 10 miljoen meer t.o.v. de € 15 miljoen die we aanhouden in verband met onze eigen risico’s; een eerste stap op de weg naar de versterking van onze eigen vermogenspositie.
De doorrekeningen van de Algemene Reserve en de Algemene Reserve inlopen tekort grondexploitatie hebben we gevoegd onder bijlagen 1.1 en 1.2, waarin de hiervoor genoemde voedingen zijn verwerkt. Omdat die voedingen uit diverse bronnen afkomstig zijn, hebben we ze voor de overzichtelijkheid in de volgende tabel samengevat.

Samenvatting voedingen Algemene Reserves

(bedragen x € 1.000; + = voordeel; - = nadeel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

AR inlopen tekort grondexploitatie
-  Uit netto vrije ruimte (zie 3.2)
-  Uit BROA en opheffing bestemmingsreserves (zie 3.3)

AR
- Uit netto vrije ruimte (zie 3.2)
- Uit afgeloste AR inlopen tekort grondexpl. (zie 3.3)
- Uit overschot MPB-uitkomst (zie 4)

3.688
5.055

55

1.347

55

200

327

1.302

555

1.114
5.555
555

1.030
5.555
755

Totaal toevoegingen Algemene Reserves

8.798

1.402

527

1.857

7.224

7.340