Ruimte op de begroting

Ook de bezuinigingsmogelijkheid binnen de bestaande begroting behoort tot een van de factoren die de weerstandscapaciteit bepaalt. Immers wanneer het echt tegenzit, zullen de zeilen op alle fronten moeten worden bijgezet, zeker wanneer er sprake is van onvoldoende (of negatief) eigen vermogen. In dat geval zal er fors moeten worden ingegrepen. Gelet op de nog te realiseren taakstellingen en onzekerheden was er afgelopen jaren een aanzienlijke structurele opvangbuffer opgenomen in de MPB. Nu er een aparte reserve sociaal domein is gevormd en we met ons financieel herstel op koers liggen heeft u bij de vaststelling van de Doorjaarsnota 2016 ingestemd met het schrappen van deze buffer in 2017 en het halveren van de buffer in de jaren daarna. In deze MPB stellen we voor om de buffer vanaf veder te verlagen naar € 500.000 in 2018 en 2019 en € 1 mln in 2020. Deze buffer draagt bij aan onze weerstandscapaciteit.