Buffervermogen

Het buffervermogen zijn de algemene reserves in het eigen vermogen, die beschikbaar zijn om risico’s op te vangen. Basis voor het buffervermogen is de Algemene Reserve. Deze wordt gecorrigeerd voor de negatieve reserves, zoals de Reserve Tekort Grondbedrijf. In 2016 heeft u uit het resultaat 2015 de reserve sociaal domein gevormd. Uit deze reserves kunnen de risico's binnen het sociaal domein worden opgevangen, zodat deze reserve aanmerken als een algemene reserve/ buffervermogen. Het buffervermogen bedraagt eind 2017 € 6 mln en groeit naar € 39,4 mln in 2022.