Rentetoerekening

Wijziging berekening toe te rekenen rente
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn onder andere wijzigingen ten aanzien van de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm van renteomslagpercentage, in onze gemeente hanteerden wij marktconforme rentepercentages. Het nieuwe renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en meer aansluit bij de werkelijke rentekosten. Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en rentedekking binnen de begroting. Dit schema komt uit de nieuwe voorschriften.

Renteschema

Begroting 2017

*1000

a

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 14.829,06

b

De externe rentebaten (idem)

-/-

€ 2.818,83

c

Saldo rentelasten en rentebaten

€ 12.010,23

c1

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

€ 3.865,56

c2

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

870,425

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+

870,425

-/-

€ 3.865,56

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€ 8.144,68

d1

Rente over eigen vermogen

+/+

€ -202,72

d2

Rente over voorzieningen

+/+

€ 1.988,25

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 9.930,21

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

€ 11.396,66

f

Renteresultaat op taakveld treasury

€ 1.466,44

De aan de taakvelden toegerekende rente is omgeslagen tegen 2%.