Netto schuldquote en houdbaarheid financiën

In het collegewerkprogramma hebben wij als aandachtspunt de Schuld(quote) benoemd.

Voor de definitie van de schuld hebben wij besloten om aansluiting te zoeken bij de wettelijk gehanteerde definitie. Deze berekeningswijze van de Netto Schuldquote is vastgesteld als één van de financiële kengetallen voor gemeenten, waarbij zowel terug als vooruit gekeken wordt. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing hebben wij ijkpunten voor enkele kengetalllen benoemd, waaronder ook die voor de (Gecorrigeerde) Netto Schuldquote.

De definitie van de ongecorrigeerde Netto Schuldquote luidt:
(Onderhandse leningen+overige vaste schuld+kortlopende schuld+overlopende passiva -langlopende uitzettingen - kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen – liquide middelen – overlopende activa)/ totaal van de inkomsten op de exploitatiebegroting.

Onze ongecorrigeerde Netto Schuldquote kwam per 31-12-2015 uit op 107,2%.
Op basis van de oude MPB 2016  verwachtten wij we uit te komen op 116,2% per eind 2016. In de nieuwe MPB 2017 verwachten wij uit te komen 99,2% per eind 2017.

Hoe kunnen we meer concreet de Schuldquote verlagen?

  • Indien we de inkomsten in de exploitatie kunnen opvoeren heeft dat een positief effect. Als die inkomsten worden toegevoegd aan de reserves kan er schuld worden afgelost. Dan ontstaat een extra positief effect op de netto schuldquote.
  • Wij hebben definitief besloten om een belangrijk deel van de  voorraad oneigenlijk woning bezit te verkopen. Met de opbrengst zal een deel van de schuld worden afgelost.
  • De gemeente heeft ervoor gekozen om van actief naar passief grondbeleid te gaan. Voor de huidige projecten binnen het Grondbedrijf zal de actieve rol blijven bestaan totdat de betreffende projecten zijn afgebouwd. De komende jaren zijn erop gericht de boekwaarde zo veel en zo snel mogelijk terug te verdienen (deels lukt dit niet en zijn daardoor al verliesvoorzieningen getroffen) wat een positieve kasstroom tot gevolg heeft.

Al deze mogelijkheden hebben (politiek bestuurlijke) consequenties, die verder gaan dan alleen een verlaging van de Netto Schuldquote.

Overigens is de verwachting dat de netto schuldquote in de komende jaren nauwelijks zal wijzigen:

  • Effect grondexploitatie, in de huidige begroting is rekening gehouden met het inlopen van de eerdere verliezen vanuit het grondbedrijf, ieder jaar wordt daarmee een deel van de schuld afgelost. Dit heeft ook een afname van de gemeentelijke schuld tot gevolg.
  • Toename Algemene Reserve, wij “sparen” vanuit de begroting om de Algemene Reserve de komende jaren te verhogen naar ten minste € 30 miljoen in 2022. In de praktijk betekent dit dat als er meer geld binnen komt dan eruit gaat, er direct een deel van de (korte)schuld wordt afgelost.
  • Diverse investeringen waaronder die in het Huis van de Stad, Activa met Maatschappelijk nut e.d. waardoor de schuld weer wat toeneemt.
  • Indien er een negatieve gerechtelijke uitspraak komt in verband met de precariobelasting dan kan dat een negatieve invloed op de Netto Schuld hebben.