Inleiding

Deze MPB is een concretisering van de lijnen die we in de Voorjaarsnota (VJN) 2016 onder de titel ‘Doorjaarsnota’ hebben uiteengezet. Financieel herstel blijft het primaire aandachtspunt, maar nu dit binnen bereik komt – zo schreven we - zullen we ook oog moeten hebben voor het inhalen van achterstanden op meerdere beleidsterreinen en duurzaamheid. Door de door uw raad aangenomen moties naar aanleiding van de behandeling van de VJN voelen we ons gesterkt om die lijnen met kracht voort te zetten. De uitwerkingen van de moties hebben we betrokken bij onze opstelling van de MPB. Verderop in dit hoofdstuk komen we daar nader op terug.
Deze MPB markeert hiermee een kantelpunt van de fase van financiële soberheid - primair gericht op financieel herstel - naar een fase waarin we
a. een start maken om achterstanden niet verder te laten oplopen. Immers hoe langer we hiermee wachten des te duurder het kan worden, met als gevolg dat we extra lasten naar de toekomst zouden doorschuiven;
b. een robuuster fundament willen leggen onder onze financiële positie door te koersen op een aanvaardbare schuldquote en versterking van ons eigen vermogen.

In dit hoofdstuk lichten we de financiële doorrekening van deze MPB toe. We gaan in op de afwijkingen ten opzichte van het in de VJN ingeschatte financiële meerjarenperspectief. We lichten toe waarom wij hebben gekozen voor een alternatief voor het in de VJN opgenomen advies tot instelling van een kapitaallastenreserve ten gunste van versterking van het eigen vermogen, het versneld inlopen van de Algemene Reserve inlopen tekort grondexploitatie en het verruimen van de besteedbare ruimte om een start te maken met het inhalen van achterstanden en duurzaamheid.

In financieel opzicht bieden wij u een meer dan een structureel sluitende MPB aan; alle jaarschijven resulteren in positieve saldi. De Algemene Reserve bereikt per eind 2022 een stand van
€ 25,2 miljoen. De stijging van de gemiddelde lastendruk voor de burger bedraagt 0,99% en dat is ver beneden de gemiddelde kostenontwikkeling van 2,25% waar we als gemeente voor staan.