Uitkomst Begroting Bestaand Beleid (BBB) 2017-2020

In de VJN hebben we een inschatting gegeven van de uitkomst van de BBB 2017-2020 (de zgn. pré BBB). Nadien is de feitelijke BBB-uitkomst bepaald met inbegrip van de meicirculaire over het Gemeentefonds (GF)en het gewijzigde BBV. Het verschil tussen de veronderstelde uitkomst van de VJN en de feitelijke uitkomst is in de volgende tabel weergegeven.

(Bedragen x € 1.000; +=Voordeel; - = Nadeel)

2017

2018

2019

2020

Inschatting BBB VJN 2016

680

1.100

1.400

2.400

Primaire uitkomst BBB

945

1.704

628

2.279

Verschil

265

604

-772

-121

In de beide reeksen zijn de volgende door uw raad overgenomen voorstellen van de VJN verwerkt:

(Bedragen x € 1.000; +=Voordeel; - = Nadeel)

2017

2018

2019

2020

Schrappen opvangbuffer 2017, daarna halveren

2.000

1.500

2.000

2.000

Schrappen opbrengst forensenbelasting

-750

-850

-850

-850

Schrappen bevroren index 2017 subsidies

-300

-300

-300

-300

Uitvoering dierenwelzijnsbeleid

-120

-50

-50

-50

Voor een zuivere onderlinge vergelijkbaarheid zijn we net als in de VJN in deze cijferopstelling nog uitgegaan van de instelling van een kapitaallastenreserve. Zoals in de nota van aanbieding gemeld hebben we daar uiteindelijk van af gezien. Verderop in dit hoofdstuk lichten we toe welk alternatief daarvoor in de plaats komt.

Het verschil van de primaire BBB t.o.v. de pré-BBB uitkomst van de VJN is in totaliteit weliswaar marginaal, maar op onderdelen van de begroting zijn er soms forse verschillen. Die worden grotendeels verklaard door het recentelijk gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording en door een onvoldoende compensatie van onze loon- en prijsstijgingen via het GF. De verschillen lichten we hierna toe.