Paragraaf Demografie

Apeldoorn groeide in 2015 naar ruim 159 duizend inwoners

Op 31 december 2015 (en daarmee ook per1 januari 2016) telde Apeldoorn 159.051 inwoners en was daarmee weer de 11e gemeente van Nederland. De bevolkingsomvang is 945 meer dan een jaar eerder en 2.832 meer dan 5 jaar eerder.

Zoals te zien in onderstaande tabel is de natuurlijke aanwas (geboorten minus overlijdens) al een aantal jaren beperkt in Apeldoorn. Opvallend is het aantal geboorten in 2015 van 1.574. Het is 111 meer dan een jaar eerder, een stijging van 7,6%. In heel Nederland daarentegen daalde in 2015 het aantal geboorten met -3,0%.

Loop van de bevolking
gemeente Apeldoorn

2011

2012

2013

2014

2015

Inwoners per 1 januari

156.219

156.950

157.306

157.534

158.106

Geboorten

1.639

1.470

1.527

1.463

1.574

Overlijdens

1.471

1.468

1.527

1.449

1.530

Natuurlijke aanwas

168

2

0

14

44

Vestiging

5.730

5.820

5.687

6.115

6.364

Vertrek

5.159

5.405

5.462

5.579

5.487

Vestigingssaldo

571

415

225

536

877

Saldo administratieve correcties

-8

-61

3

22

24

Netto groei aantal personen

731

356

228

572

945

Inwoners per 31 december

156.950

157.306

157.534

158.106

159.051

Bron: BRP Apeldoorn

De relatieve groei van de Apeldoornse bevolkingsomvang was in 2015 met 0,6% iets hoger dan die van heel Nederland, 0,5%.  Maar wel lager dan het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten, 0,8%. In de periode 2011 tot 2016 lag de groei in Apeldoorn met 1,8% iets onder de 2,0% groei van heel Nederland en ruim onder het gemiddelde van alle 100.000+ gemeenten, 5,1%.

Grootste vestigingsoverschot sinds 1981

Het vestigingssaldo van Apeldoorn is de afgelopen jaren flink toegenomen, tot +877 in 2015. Zo hoog is dit sinds 1981 niet geweest. In de hele periode van 2011 t/m 2015 was het vestigingssaldo met +2.624 veel hoger dan de 5 jaren daarvoor toen het zelfs negatief was: -793.

In onderstaande figuur is te zien dat het vestigingssaldo van met name de 25-39 jarigen hoog was. En ook dat van de kinderen tot 17 jaar. De combinatie van het vestigingsoverschot van 0-17 jarigen en dat van de 25-39 jarigen geeft aan, dat mensen met kinderen Apeldoorn nog altijd aantrekkelijk vinden om te komen wonen. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt, dat het vestigingsoverschot van 0-3 jarigen (die natuurlijk met hun ouder(s) meeverhuizen) de afgelopen paar jaar fors is geweest. Deze trend zorgt er daarom voor, dat het lagere aantal geboorten in de jaren voor 2015 in Apeldoorn enigszins is gecompenseerd.

Het negatieve vestigingssaldo van de 18-24 jarigen is de laatste 5 jaar gehalveerd. Bij deze leeftijdsgroep spelen studiemotieven om te vertrekken waarschijnlijk een grote rol, gezien de negatieve vestigingssaldi voor de regio’s Groningen, Arnhem/Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Een negatief saldo voor deze groep is dus geen vreemd verschijnsel voor een grote gemeente zonder universiteit.

In onderstaande tabel zijn de vestigingssaldi over de periode 2011 t/m 2015 naar leeftijd en landsdeel te zien, en ook de regio Stedendriehoek. Het grootste deel van het positieve vestigingssaldo kwam op het conto van Oost Nederland, waarvan een substantieel deel uit de Stedendriehoek.

De 18-24 jarigen ‘verloor’ Apeldoorn per saldo het meest aan West Nederland. Maar het vestigingssaldo van deze leeftijdsgroep uit de Stedendriehoek was daarentegen positief.

Het vestigingssaldo van de 25-39 jarigen was vanuit bijna alle landsdelen positief en vanuit Oost Nederland verreweg het grootst.

Min of meer hetzelfde patroon was te zien bij de jongste leeftijdsgroepen. Opvallend is overigens, dat het positieve vestigingssaldo van 0-11 jarigen (meeverhuizende kinderen) vanuit West Nederland iets groter was dan vanuit Oost Nederland.

Vestigingssaldo Apeldoorn 2011 t/m 2015

Leef-
tijd

Landsdeel

Noord
-Nederland

Oost-
Nederland

West-
Nederland

Zuid-
Nederland

Totaal
2011
-2015

Waarvan
Steden
- driehoek

Onbekend of buitenland

 0 - 3

73

9

210

196

-19

469

53

4 - 11

70

36

133

150

9

398

12

12 - 17

85

-60

193

7

-29

196

73

18 - 24

305

-61

119

-970

-56

-663

349

25 - 39

212

182

916

209

-4

1.515

375

40 - 54

-105

45

292

304

22

558

26

55 - 64

4

-2

2

132

-2

134

-44

65 - 74

-87

21

20

7

-2

-41

-22

75 - 84

-1

14

7

30

3

53

26

> 85

-2

-7

33

-18

-1

5

27

Totaal

554

177

1.925

47

-79

2.624

875

Bron: GBA/BRP Apeldoorn

Vergrijzing en ontgroening zetten door

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leeftijdsverdeling van Apeldoorn over de afgelopen jaren. Opvallend is, dat het aantal en aandeel (zie de figuur op de volgende pagina) 0-3 en 4-12 jarigen de afgelopen licht afnam, maar dat het aantal 13-17 jarigen iets is toegenomen. De afname van de jongste leeftijdsgroepen kan er op wijzen, dat de ontgroening de komende jaren (iets) zal gaan versnellen.

Bevolking naar leeftijd, absoluut op 1 januari

Leeftijd

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-3

6.498

6.518

6.355

6.322

6.267

6.259

4-12

16.777

16.678

16.528

16.282

16.015

15.891

13-17

9.410

9.426

9.419

9.575

9.721

9.878

18-24

11.887

11.970

12.132

11.946

11.938

11.954

25-39

27.208

26.817

26.420

26.266

26.337

26.667

40-54

35.884

36.072

36.044

35.902

35.529

35.106

55-64

22.062

21.641

21.389

21.341

21.521

21.853

65-79

19.261

20.451

21.469

22.288

23.016

23.634

80+

7.232

7.377

7.550

7.612

7.762

7.809

Totaal

156.219

156.950

157.306

157.534

158.106

159.051

Bron: GBA/BRP Apeldoorn

Zowel het aandeel als aantal 18-24 jarigen is de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest. Het aantal 25-39 jarigen daalde tot 2014, maar nam daarna weer toe. Het positieve vestigingssaldo van de 25-39 jarigen (ook met kinderen) heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een lichte groei van deze groep. Ten opzichte van 5 jaar eerder (2011) is het aandeel in 2016 nog iets lager (zie grafiek hieronder).

Daarnaast wonen in Apeldoorn relatief veel ouderen. Tussen 2011 en 2016 is het absolute aantal 65 plussers in Apeldoorn gestegen met 4.950 personen naar in totaal 31.443. Relatief gezien is het aandeel 65+ gestegen van 17,0% op 1 januari 2011 naar 19,8% op 1 januari 2016. Daarmee is Apeldoorn één van de meest vergrijsde grote gemeenten van Nederland. Het aandeel 65+ ligt ook ruim boven dat van heel Nederland, dat 18,2% bedroeg op 1 januari 2016.

En het aantal 65-plussers in Apeldoorn zal volgens de beschikbare bevolkingsprognoses[1] naar verwachting nog groeien naar zo’n 47.000 in 2040 (zie figuur hieronder). Dat is een toename van ca. 50% ten opzichte van 2016.

Maar er zijn verschillen in groeitempo tussen de oudere leeftijdsgroepen. Het verwachte aantal 65 t/m 74 jarigen voor 2040 is zo’n 21.000, een kleine 20% meer dan nu. Dat van de 75 t/m 84 jarigen is ca. 18.000, een toename van ongeveer 85% t.o.v. 2016. En de verwachting is, dat het aantal 85-plussers in Apeldoorn groeit naar ongeveer 8.000 in 2040, zo’n 110% meer dan in 2016.


Bron: BRP en CBS/PBL
[1] De prognose van het CBS/PBL uit september/oktober 2016 kon voor deze MPB niet meer worden meegenomen.