Actuele ontwikkelingen & programma 2017

MPV (Meerjarenperspectief Vastgoed)
In 2016 is de tweede versie van het MPV aangeboden aan de Raad waarbij de aanbevelingen van de Rekenkamer uit 2015 zoveel mogelijk zijn verwerkt. In het MPV 2017 willen we toewerken naar inzicht in de volledige portefeuille van het Vastgoedbedrijf.

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille
In lijn met de beoogde slanke kernportefeuille van ons vastgoed en de daaraan verwante taakstellingen, wordt ook in 2017 proactief ingezet op het afstoten c.q. verkopen van ons gemeentelijk - met name maatschappelijk - vastgoed. Dit doen we door inmiddels de bekende instrumenten, zoals de Kavels & Panden winkel, in te zetten.
In 2016 is gewerkt aan het toetsingskader “Compensatie maatschappelijk vastgoed”. Met dit toetsingskader streven we naar op het goed op gang brengen van verkoop van maatschappelijk vastgoed, vastgoed wat in de praktijk lastig te verkopen is.

Investeringen en Projecten

Duurzaamheid
In 2016 is het Raadsbesluit genomen ten aanzien van verduurzaming van de panden behorend tot de ‘Top 15’. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld, waarbij tevens een krediet ‘laaghangend fruit is afgegeven voor het overige deel van de kernportefeuille. De komende jaren wordt gewerkt aan het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Ook inventariseren wij in lijn met het MJOP en passend bij het functioneel gebruik van ons vastgoed waar verduurzamingsmaatregelen op de lange termijn bijdragen aan beter gebruik en energiebesparing.

Werkgebouw Noord
In 2013 is Werkgebouw Zuid door de eenheid Beheer en Onderhoud in gebruik genomen. Deze nieuwbouw maakte onderdeel uit van het Transformatie Plan Slim Huisvesten. Het doel hiervan was om tal van werven verspreidt over Apeldoorn terug te brengen naar twee locaties (Noord en Zuid), namelijk een hoofdlocatie (Aruba) die de zuidkant van de stad bedient, en een nevenlocatie (Sleutelbloemstraat) die de noordzijde bestrijkt.
De Initiatieffase van dit project is inmiddels afgerond. Begin 2016 is gestart met de uitrol van de definitiefase, die in de 2e helft van 2016 zal zijn afgerond. De lasten en dekking van dit project zullen uitwerkt worden in het Programma van Eisen wat onderdeel uitmaakt van de definitiefase. Het Programma van Eisen en benodigd krediet zal na consultaties met B&W en  Raad uiteindelijk ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd.

Parkeergarage Anklaar
In 2002 is met het Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen de eerste stappen gezet om van het gebied Zevenhuizen een prettige en aantrekkelijke woonomgeving te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is de onder maaiveld en onder het winkelcentrum gelegen parkeergarage Anklaar.  De garage is éénlaags en heeft totaal 508 parkeerplaatsen. In 2010 is een Ontwikkelrealisatie overeenkomst met MAB aangegaan nadat de Raad in 2010 goedkeuring heeft gegeven op het Masterplan. Hoewel het gehele gebied wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar en wordt verkocht aan andere partijen, zal de parkeergarage Anklaar na realisatie door ontwikkelaar turnkey in eigendom wordt overgedragen aan de gemeente. Naar verwachting zal deze overdracht in 2018 plaatsvinden

Huis van de Stad
In het collegewerkprogramma 2014 – 2018 ‘Doorvertaald’ is aangegeven dat het stadhuis moet voldoen aan de eisen die aan een moderne, efficiënt dienstverlenende organisatie worden gesteld, het stadhuis moet transformeren naar ‘Huis van de Stad’. Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving moeten tot slot maatregelen worden getroffen om aan de laatste brandveiligheidseisen te kunnen voldoen. Aan de uitwerking van het Programma van Eisen wordt inmiddels gewerkt. In juli 2016 is door de Raad  een krediet voor dit project verstrekt.

Duurzaamheid
In 2016 is een raadsbesluit genomen ten aanzien van verduurzaming van de ‘Top 15’. Hiervoor is daarmee een krediet beschikbaar gesteld, waarbij tevens een krediet ‘laaghangend fruit’ is afgegeven voor het overige deel van de kernportefeuille. De komende jaren wordt gewerkt aan het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Ook inventariseren wij in lijn met het MJOP en passend bij het functioneel gebruik van ons vastgoed waar verduurzamingsmaatregelen op de lange termijn bijdragen aan beter gebruik en energiebesparing.

Wettelijke bepalingen brandveiligheid
In navolging van het inzichtelijk maken van de maatregelen die nodig zijn voor het weer brandveilig laten zijn van het Stadhuis wordt ook voor het overige deel van de portefeuille in 2016 een projectplan gemaakt voor uitwerking wettelijke bepalingen brandveiligheid. In dit projectplan zullen de inhoudelijke maatregelen en de bijbehorende financiële consequenties worden benoemd.

Verzakelijking Accres
In 2016 zal aan Accres een aanbieding worden gevraagd en vorm worden gegeven aan de verzakelijking met Accres. Uitgangspunt is dat de nieuwe werkwijze met ingang van 2017 van kracht zal zijn.