2.1 Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Toelichting doorrekening Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

1. Inleiding

Ten opzichte van de vorige BROA-doorrekening in de MPB 2016-2019 is de enige toevoeging de bijdrage aan de algemene dienst in verband met de vrijval van € 1 mln in het project Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum - verdubbeling Zutphensestraat (BROA 11.0).
In deze BROA-bijlage wordt dit project toegelicht.

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2017-2020 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2015 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2016-2019).

Per project is nagegaan

  • wat er moet gebeuren met in 2015 niet bestede budgetten;
  • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;
  • in welke IPOR-fase het project zich bevindt (IPOR staat voor Initiatief-, Plannings-, Ontwikkelings- en Realisatiefase van het project. Dit onderscheid is van belang om meer inzicht te krijgen in de financiële risico’s;
  • in hoeverre de budgetten aangepast moeten worden aan het huidige prijspeil. De BROA is opgesteld op basis van het prijspeil 2016, waarbij uitsluitend projecten die zich in de ontwikkelings- of realisatiefase bevinden worden geïndexeerd.

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2015 in de financiële doorrekening verwerkt.

2.2 Percentage onderuitputting

Sinds enkele jaren wordt er op de BROA-ramingen een percentage onderuitputting toegepast. De reden hiervoor was, dat planningen van projecten in de praktijk uitlopen, waardoor aan het eind van het jaar niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven. In de MPB 2016-2019 gingen we uit van 70% uitgaven in het eerste jaar. Gezien de werkelijke uitgaven van 2015 zien we geen aanleiding om de onderuitputting aan te passen. In de huidige doorrekeningen hebben we gerekend met de volgende percentages: 70% in het 1e jaar, 15% in het 2e jaar en 15% in het derde jaar.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het landelijk geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium.
Het eindsaldo in 2025 bedraagt € 111.000.

4. Toelichting budgetten 2016

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een toelichting opgenomen na het overzicht van de projecten. De lopende en de nieuwe BROA projecten worden evenals in vorige MPB’s toegelicht bij de betreffende begrotingsprogramma’s.

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Reserve per 1-1

7.410

7.133

4.050

1.322

850

342

247

185

134

119

Algemene voeding

1)

GSO4 (1e tranche), te ontvangen

11.000

tgv. complexen GB

-5.000

- ontvangen in 2012 t/m 2015

-5.700

nog te ontvangen

300

300

2)

GSO4 (2e tranche), te ontvangen

2.570

- ontvangen in 2012 t/m 2015

-2.442

nog te ontvangen

128

128

3)

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

17.000

tgv. reserve herstel onderhoud wegen

-5.000

- ontvangen in 2014 en 2015

-6.900

nog te ontvangen

5.100

4.100

500

500

4)

Bijdrage van de A.D. tbv investeringen

300

300

5)

Bijdrage van de A.D. MPB 2016-2019

475

6)

Bijdrage aan de A.D. MPB 2017-2020 (ivm vrijval Zutphensestraat)

-1.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

4.828

-200

500

475

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

-1.290

-259

-126

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4: Binnenstad

-2.932

-875

-26

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-50

-637

-636

-150

-50

-50

-50

-51

0

0

Programma 9: Complete wijken

-1.606

-380

-1.682

-100

-82

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer (incl. startbudget Tunnel Laan van Osseveld € 0,6 mln)

-710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

-329

-65

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

-376

-340

-30

-20

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-7.293

-2.556

-2.500

-270

-132

-50

-50

-51

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

2016

-5.105

-1.094

-1.094

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2017

-1.789

-383

-383

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2018

-1.750

-375

-375

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2019

-189

-41

-41

2020

-92

-20

-20

2021

-35

-8

-8

2022

-35

-8

-8

2023

-36

-8

-8

2024

0

0

2025

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

7.133

4.050

1.322

850

342

247

185

134

119

111

Uitgaven na 2025

0

Eindsaldo

111

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

MOP- programma's

MPB

Restant

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Eenheid

progr./

t/m

(bedragen x € 1.000)

taakveld

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.14

Herinrichting stadsranden

RL

prog. 3/

-401

-60

-60

5.7

3.15

Beekbergsebroek

RL

prog. 3/

-617

-50

-51

5.7

3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

Binnenstad op Berg en Bos

RL

prog. 3/

-232

-150

-15

5.7

3.17

Landschapsbeheer

RL

prog. 3/

-119

-19

5.7

- bijdrage provincie Gelderland

79

20

Totaal A-projecten programma 1

-1.290

-259

-126

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4: Binnenstad

Lopende projecten

4.2

Binnenstad

PJ

prog.9/

-221

-40

-26

8.1

4.3

Binnenstad GSO-4

PJ

prog.9/

(€ 1 mln uitgaven bij Brinkpark)

8.1

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

- Binnenstad, herinrichting binnenstad

-2.276

-720

- Binnenstad, bereikbaarheid, doorstroming,

bewegwijzering, fietsenstallingen

-601

-200

- Binnenstad, transformatie, braakliggende

terreinen en leegstaande plinten

-45

Voetgangersdomein Brinklaan

- EFRO subsidie

357

Molenstraat Centrum

-146

- BDU subsidie

85

(ontv. subsidie 2014/2015 € 340.000)

Kruispunt W. Druckerstraat/Vosselmanstraat

-57

- BDU subsidie

57

Totaal A-projecten programma 4

-2.932

-875

-26

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

Lopende projecten

14.1

Kanaalzone

RL

prog. 9/

3.2

- Aanleg kade Pilot Zuid

0

-587

-586

-100

Kanaalzone projectbureau

PJ

prog. 9/

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-51

3.2

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Kanaalzone Vlijtsepark

0

Totaal A-projecten programma 8

-50

-637

-636

-150

-50

-50

-50

-51

0

0

Programma 9: Complete Wijken

Lopende projecten

9.4

Wijken - De Maten (GSO-4)

POW

prog. 1/

0

0.1

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

De Maten vitaal

-250

-110

9.5

Wijken - Orden/Kerschoten (GSO-4)

POW

prog. 1/

0

0.1

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

-10

-180

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

prog. 9/

en dorpen

8.1

- plannen en projecten

POW

-162

- feitelijke uitvoering

V&G

-595

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

POW

prog. 9/

-772

8.1

- bijdrage Groene Kluis ontvangen € 52.000.

- bijdragen Johanna Donkstichting

50

- bijdrage BROA 15.2 Zuid

250

- overige bijdrage gemeente Apeldoorn B&O

247

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

PROJ

prog. 9/

-50

-50

-100

-100

-82

('t Podium/openbare ruimte)

8.1

15.2

Wijkontwikkelingsplan Zuid

PROJ

prog. 9/

-284

-40

8.1

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

RL

prog. 3/

-30

-1.582

2.2

Totaal A-projecten programma 9

-1.606

-380

-1.682

-100

-82

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

Lopende projecten

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

RL

prog. 3/

-280

verdubbeling Zutphensestraat

2.1

- bijdrage derden(BDU)

170

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

RL

prog. 3/

-600

2.1

Totaal A-projecten programma 14

-710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

RL

prog. 4/

-329

-65

7.4

Totaal A-projecten programma 15

-329

-65

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen 2014-2017

prog.1/

- ondersteuning startende ondernemers

S&R

0.1

-60

-40

-30

-20

- ondernemende stad, toerisme,

comfortabele stad, citymarketing

S&R

-217

-200

- topsportevenementen (o.a. Giro d'Italia)

JZW

-100

-100

30.6

Regio archeologie

RL

prog. 1/

-95

- bijdrage deelnemende gemeenten

0.1

Regio Stedendriehoek

96

Totaal A-projecten programma 16

-376

-340

-30

-20

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

-7.293

-2.556

-2.500

-270

-132

-50

-50

-51

0

0

Toelichting in 2016 af te ronden A-projecten BROA

Programma 9: Complete wijken

MPB programma/taakveld 9/8.1
BROA 9.6 Verduurzamen van voorzieningen in wijken en dorpen
Dit project betreft het verduurzamen en toekomstbestendig en multifunctioneel maken van buurt- en dorpshuizen met aandacht voor klimaat(adaptie), energieverbruik en sociale cohesie. De afrekening van de subsidies zal in 2016 plaats vinden.

Het andere deel van het project betreft de toekomstbestendige verduurzaming van sportaccommodaties (gymzalen) van Onderwijshuisvesting en is gekoppeld aan de benodigde renovatie van deze gymzalen. De provinciale bijdrage is bestemd voor extra maatregelen in kader van duurzaamheid bovenop de reguliere renovatiewerkzaamheden.
Inmiddels heeft de aanbesteding van de verschillende clusters gymzalen plaatsgevonden. Het resultaat hiervan noopt tot extra maatregelen inzake planinhoud en beschikbaar krediet Onderwijshuisvesting. De uitvoering zal naar verwachting in de zomer van 2016 plaats vinden, gelet op de voorgenomen sluiting van gymzalen voor de renovatiewerkzaamheden (inclusief verduurzaming). Daarnaast wordt in het najaar een pilot opgestart om één gymzaal in functionele en exploitatie technische zin te verduurzamen.

MPB programma/taakveld 9/8.1
BROA 9.7 Verbeteren kwaliteit parken
Betreft de verbetering van de kwaliteit van de parken (Citybox park Zuidbroek, skatebaan Voorwaarts, Westenenkerpark, Goudstraat). Het gaat om het versterken van gebruiksgroen, meer plek voor de jeugd en het klimaatbestendig maken. In 2016 zullen in het Westenenkerpark de aansluiting van het theehuis op het park, de verplaatsing van de hondenuitlaatplaats en de realisatie van een nieuwe speelplek uitgevoerd worden. In het Zuiderpark zal de uitvoering van de revitalisering grotendeels in 2016 plaatsvinden. De groenstructuur wordt verder aangepakt, de drie winnende ideeën worden uitgevoerd, de asfaltpaden worden hersteld, de openbare verlichting wordt vernieuwd en/of uitgebreid, er wordt een bollenroute aangeplant op het HS tracé, de hondenuitlaatplaatsen worden aangepast of verplaatst en er wordt een speelvoorziening toegankelijk voor gehandicapten aangelegd. Dit alles met het doel om het park veiliger, toegankelijker, schoner en beter te onderhouden en te beheren te maken. Om deze kosten te dekken vinden er bijdragen plaats vanuit de BROA Zuid 15.2 € 250.000, Beheer & Onderhoud € 200.000 ten behoeve van asfalt onderhoud paden en € 5.000 ten behoeve van openbare verlichting, project HS-Zuid € 35.000 ten behoeve van diverse herstelwerkzaamheden nabij de Schiestraat en de Johanna Donkstichting € 50.000 ten behoeve van een speelvoorziening.

Programma 14: Verkeer

MPB programma/taakveld 3/2.1
BROA 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum
Dit project betreft het verdubbelen van de Zutphensestraat en de aanpassing van kruispunten. In 2015 is het grootste deel van het civieltechnische project afgerond. De resterende werkzaamheden worden in 2016 afgerond. Omdat de aanbesteding gunstig is uitgevallen, kan er € 1 miljoen vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Programma 16: Overige

MPB programma/taakveld 1/0.1
BROA 30.6 Regio archeologie
Het project regio archeologie is een samenwerking tussen de gemeenten Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Apeldoorn. Dit project wordt ondersteund door de provincie Gelderland door een subsidie van € 51.200. De subsidie is bestemd voor:

  • het adviseren van gemeenten op het gebied van archeologie;
  • het initiëren van voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak;
  • het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek;
  • inbedding archeologie in RO beleid;
  • advisering beheer en behoud archeologische monumenten

Het project loopt door tot eind 2016.