3.2 Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting,
zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Pro-

Beleids

gramma

product

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.8

Bijdrage van de A.D. aan BROA tbv investeringen

-300

-300

1

0.1

Vrijval reserve onderhoud stadhuis

2.000

3

2.1

Tunnel laan van osseveld (storting in de broa ten

-475

laste van de algemene dienst)

3

2.1

Bijdrage van de BROA aan de A.D.

MPB 2017-2020 (ivm vrijval Zutphensestraat)

1.000

3

5.7

Toekomstplan openbare ruimte (motie 7)

-250

-250

3

2.1

Uitvoeren verkeersmobiliteitsvisie

-303

-138

-88

-25

3

2.1

Vrijval reserve mobiliteit

1.000

8

5.3

In Apeldoorn kan meer' Cultureel toppprogramma

-125

9

3.4

Bijdrage toren Trapjesberg (Motie 12 VJN)

-25

9

8.1

digitalisering bouwarchief

-250

-200

9

8.1

Implementatie omgevingswet

-175

-350

-300

Totaal

-1.053

4.000

-1.163

0

-225

0