Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2017

Vermeer-dering wegens rente

Overige vermeer-deringen

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve (inclusief de reserve inlopen tekort grondexploitatie)

9.175.606

55.000

0

9.230.606

9.285.606

9.612.606

9.973.606

3.000.000

n.t.v.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Reserve inlopen tekort grondbedrijf

-31.119.504

-622.390

14.298.635

-17.443.259

-10.889.489

-5.351.644

96.958

n.v.t.

n.v.t.

Tekort grondedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven

Reserve Sociaal Domein

14.200.000

PM

PM

14.200.000

14.200.000

14.200.000

14.200.000

Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018

+/- PM

+/- PM

+/- PM

+/- PM

+/- PM

Totaal Algemene Reserve

-7.743.898

-622.390

14.353.635

0

5.987.347

12.596.117

18.460.962

24.270.564

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Egalisatie Bouwleges

2.503.000

3.879.000

3.879.000

2.503.000

2.503.000

2.503.000

2.503.000

n.v.t.

n.v.t.

Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.

Stelpost lok. woonw.bew./kerm.

119.186

119.186

0

0

geen

Dekking van optredende tekorten

Bereikbaarheid binnenstad

68.000

68.000

0

-3.000.000

3.000.000

Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad

Huisvuilrechten

2.556.000

15.996.000

16.443.000

2.109.000

1.950.000

2.096.000

2.517.000

-600.000

1.200.000

Egalisatie tariefsaanpassingen

Schildersonderh. openb. verlichting

166.476

166.476

0

0

1.000.000

Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.

Exploitatie begraafplaatsten

280.000

1.648.000

1.604.000

324.000

381.000

447.000

485.000

n.v.t.

geen

Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen

Vernieuwen bomenbestand

270.594

13.295

283.889

297.289

310.789

324.389

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve kapitaallasten Transformatieplan

3.040.000

3.040.000

0

0

n.v.t.

Dekking kapitaallasten Transformatieplan.

Egalisatiereserve wegenonderhoud

962.497

600.000

362.497

362.497

362.497

362.497

0

n.v.t.

Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.

Reserve Onderwijshuisvesting

4.713.836

596.635

4.117.201

3.137.425

2.176.500

1.303.388

op termijn positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

47.921

47.921

47.921

47.921

47.921

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Topsportevenementen

0

0

0

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Overlopende projecten

pm

pm

pm

pm

pm

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Huisvesting

1.690.532

44.263

97.781

1.637.014

1.588.124

1.588.124

1.588.124

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve aandelenkap. Teuge

896.000

896.000

0

0

n.v.t.

Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)

Reserve onderhoud stadhuis

2.335.993

2.335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

2.337.000

1.000.000

1.337.000

1.337.000

1.337.000

1.337.000

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

BCF-reserve

0

0

0

n.v.t.

Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

7.133.000

-200.000

2.883.000

4.050.000

1.322.000

850.000

342.000

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Concern reserve bedrijfsvoering

652.000

500.000

820.000

332.000

222.000

512.000

802.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Algemene reserve Grondbedrijf

10.061.000

262.000

2.040.000

4.700.000

7.663.000

13.188.000

20.481.000

21.564.000

20.000.000

20.000.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

39.883.035

262.000

23.920.558

39.249.071

24.816.522

26.386.256

32.761.831

33.226.319

Totaal reserves

32.139.137

-360.390

38.274.193

39.249.071

30.803.869

38.982.373

51.222.793

57.496.883

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Eenheid

Boekwaarde 01-01-2017

vermeerdering

Vermin-
dering

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

105.745

30.000

50.000

85.745

55.745

35.745

15.745

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeheer

798.522

400.000

100.000

1.098.522

998.522

898.522

798.522

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Voorz. Riolering

4.326.716

516.336

3.810.380

3.410.589

3.202.463

3.380.434

Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

16.538.803

16.538.803

16.538.803

16.538.803

16.538.803

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Frictiekosten

1.000.000

1.000.000

0

Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz. Bovenwijks

2.091.623

150.000

500.000

1.741.623

1.391.623

1.041.623

691.623

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

68.043

90.556

90.556

90.556

90.556

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

41.911

41.911

41.911

41.911

41.911

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

244.342

10.000

30.000

224.342

204.342

184.342

164.342

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz. Onderhoud v.g.a.

1.861.482

603.137

414.837

2.049.782

2.246.094

2.622.936

2.826.073

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Totaal

27.167.743

1.193.137

2.679.216

25.681.664

24.978.185

24.656.901

24.548.009