3.6 Enkele kerngegevens

Omschrijving

Begroting

2016

2017

A. Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1

Waarde niet woningentotale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ

4.302.000

x € 1.000

4.020.800

x € 1.000

Waarde woningen

14.199.000

x € 1.000

14.698.000

x € 1.000

2

Inwoners

157.703

158.785

3

Jongeren

35.414

35.294

4

Ouderen

30.613

31.544

5

Huishoudens met een laag inkomen(het aantal huishoudens met een inkomen tussen een bepaalde onder- en bovengrens)

21.786

22.021

6

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (ABW, IOAW, IOAZ)

3.236

3.316

7

Uitkeringsontvangers(bijstandsontvangers ABW, IOAW, IOAZ en ontvangers van WSW, WAO-jong, WAO, WAZ en WIW)

13.175

13.144

8

Minderheden(zelf of één van de ouders geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko en vluchtelingen overeenkomstig artikel 9 of artikel 10 Vreemdelingenwet)

7.700

7.836

9

Huishoudens

74.058

73.581

10

Lokaal klantenpotentieel(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km)

164.415

165.797

11

Regionaal klantenpotentieel(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km)

247.888

249.508

12

Leerlingen voortgezet onderwijs(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan)

11.598

11.381

13

Oppervlakte gemeente

33.988

ha.

33.986

ha.

14

Woonruimten

72.826

75.275

15

Omgevingsadressendichtheid

1.231

1.279

16

BedrijfsvestigingenBRON: CBS

13.684

13.988

17

Totale oppervlakte bebouwing (1 ha = 10.000 m2)

1.007

ha.

1.012

ha.

18

Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom

809

ha.

820

ha.

19

Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom

187

ha.

191

ha.

B. Overige fysieke structuurgegevens

1

Lengte van de wegen (km) buiten de bebouwde kom

466

466

Lengte van de wegen binnen de bebouwde kom

817

km

817

km

2

Lengte van de riolering (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering)

1.306

km

1.317

km

3

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen

842

ha.

873

ha.