Risico's AD incl. sociaal domein

Bij het inventariseren en kwantificeren van deze risico’s kijken naar de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet, het financiële effect van een risico en naar de impact op prestatie en imago van de gemeente. De risico’s worden opgenomen in de Apeldoornse risicomatrix en weergegeven in risicoprofielen. De risico’s zijn deels incidenteel en deels structureel. Bij de kwantificering van de risico’s gaan we er vanuit, dat structurele risico’s in vier jaar worden gedekt door ombuigingen binnen de begroting dan wel aanpassing van beleid of beheersmaatregelen. Dit leidt tot een verdubbeling van het financieel effect (1e jaar 100%, 2e jaar 67%, 3e jaar 33%, 4e jaar 0%).
 De risico's van de Algemene Dienst (AD) kwantificeren we nu op € 20,6 miljoen. Dit is inclusief de risico's in het sociaal domein.
Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is het risicobedrag licht gedaald van € 21,5 miljoen naar € 20,6 miljoen.

Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect

Hieronder gaan we in op de TOP risico's van de AD. Dit zijn de grote risico's van de 3 decentralisaties en overige AD- risico's. Het betreft de risico's met een kans dat deze zich voordoen van minimaal 25% en met een financieel effect groter dan € 500.000.

TOP Risico’s AD incl. sociaal domein

Het financiële effect van de 11 TOP risico’s van de AD bedraagt € 15,4 miljoen, waarvan € 10,8 miljoen betrekking heeft op de 3 decentralisaties in het sociaal domein. De TOP risico's en beheersmaatregelen worden toegelicht in het betreffende programma's. Hier volstaan we met een samenvattend overzicht.

TOP-risico's Algemene dienst
Nr.EenheidRisicoBedragKansI/SNetto financieel gevolg weerstands-vermogenImpact op de doelstellingImpact op het imagoTotaal
Programma 1
262Eenheid Veiligheid & RechtPlanschade700.00050 %I350.000112
264Eenheid FinanciënFinanciering en rente risico's1.000.00025 %S500.000213
601Eenheid FinanciënRegionalisering3.000.00025 %I750.000112
741Eenheid FinanciënBCF aandeel in de algemene uitkering2.000.00030 %S1.200.000224
Programma 3
303Eenheid Beheer en OnderhoudBeheer en onderhoud wegen, bruggen etc.1.000.00070 %I700.000336
Programma 5
561Eenheid Jeugd, Zorg & WelzijnOnderwijshuisvesting600.00075 %S900.000213
641Eenheid Jeugd, Zorg & WelzijnStructureel onvoldoende budget Jeugdzorg2.500.00050 %S2.500.000336
Programma 6
642Werkplein ActiveriumStructureel onvoldoende budget Bijstand2.000.00050 %S2.000.000336
Programma 7
643Eenheid Jeugd, Zorg & WelzijnDiscontinuïteit zorg inwoners Apeldoorn en frictiekosten1.000.00030 %I300.000336
761Eenheid Jeugd, Zorg & WelzijnStructureel onvoldoende budget Maatschappelijke ondersteuning6.000.00050 %S6.000.000336

Overige risicos

5.341.975

Totaal

20.541.975

Ten opzichte van de risico’s in de Jaarrekening 2015 zijn er enkele risico's nieuw, gewijzigd of vervallen:
Nieuw.
741. Sinds enkele jaren is er, nu er door gemeenten minder wordt geïnvesteerd, sprake van onderuitputting van het BTW- compensatiefonds. Het ministerie heeft dit bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit voordeel hebben wij structureel in onze begroting verwerkt. Risico is, dat bij toenemende investeringen en toename van BTW- claims het gemeentefonds naar beneden zal worden bijgesteld.

Gewijzigd.
De risico's in het sociaal domein (641, 642, 643 en 761) zijn geactualiseerd. Dit heeft geleid tot andere inschattingen van kans en risicobedrag.
Het risico voor de AD van een lagere opbrengst van de leges omgevingsvergunningen/ bouwen is kleiner geworden en geen TOP- risico meer. Dit is een gevolg van de toename van bouwactiviteiten en groei van de reserve bouwleges  

Vervallen.
In de jaarrekening was het risico van WW- lasten opgenomen. In de loop van 2015 hebben we daar meer duidelijkheid gekregen over de omvang van het risico. In veel gevallen blijken ex- medewerkers weer snel aan het werk te komen. Voor de WW- lasten hebben we een structurele raming in de begroting bestaand beleid opgenomen.
De wielerbaan in Omnisport is in 2016 hersteld, zodat het risico 'knelpunten Omnisport' is vervallen.

Risicoprofielen risico’s AD incl. sociaal domein

De TOP risico’s met de grootste impact wat betreft kans en risicobedrag zitten in kwadrant I van het risicoprofiel (kans > 25%, risico > € 500.000).

De matrix laat zien, dat de risico's van de 3 D's (641, 642 en 761) op dit moment de meeste impact hebben.