Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten als gevolg van risicogebeurtenissen te dekken. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit kijken we naar drie componenten:

  • Het buffervermogen
  • Ruimte in de begroting
  • Onbenutte belastingcapaciteit.

De weerstandscapaciteit 2017 was op basis van de jaarrekening 2015 gecalculeerd op -/- €13,3 mln. De weerstandscapaciteit 2017 is in deze MPB geraamd op € 6 mln en groeit naar € 40,4 mln in 2022. De toename van de weerstandscapaciteit is een gevolg van de vorming van de reserve sociaal domein op grond van rekeningresultaat 2015. Met deze reserve kunnen risico's binnen het sociaal domein worden opgevangen. Ook onze voorstellen in deze MPB voor extra afschrijvingen van de reserve inlopen tekort grondexploitatie leiden tot verbetering van de weerstandscapaciteit.