Overzicht belastingen en heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet.
Naast belastingen, heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van deze rechten en leges dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. De opbrengst van deze zogeheten gebonden belastingen dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de betreffende dienstverlening maakt.
De gemeentelijke kosten stijgen in 2017 gemiddeld met 2,25%. De opbrengsten van de gebonden en ongebonden belastingen en overige heffingen worden in beginsel alleen aangepast op basis van deze index. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de ongebonden heffingen (algemene belastingen). De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2017 in Apeldoorn worden geheven zijn:

Ongebonden belastingen:

Gebonden belastingen:

Onroerende- zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Rioolheffing

Parkeerbelastingen

Leges en rechten

Precariobelasting

Begraafplaatsrechten

Toeristenbelasting

Reclamebelasting

Wijziging BBV
Het gewijzigde BBV schrijft voor dat de kosten van overhead niet langer integraal kunnen worden doorberekend in de tarieven. Met ingang van 2017 wordt hier een extracomptabele berekening van gemaakt:

  • de kosten van overhead worden centraal geraamd in het programma overhead. Vanuit dit programma kan vervolgens een overheadtarief per uur berekend worden.
  • op basis van de geraamde uren per gebonden belasting worden de overheadkosten toegerekend

Het overheadtarief 2017 bedraagt € 30,99 per uur. In de overzichten van de kostendekkendheid van de gebonden belastingen, zijn de overheadkosten apart vermeld. Ook de kosten van het betreffende taakveld en de btw zijn apart opgenomen. Ook de toerekening van de rente is in het nieuwe BBV gewijzigd. Dit wordt toegelicht in paragraaf financiering. De wijziging heeft wel effect op de (rente)kosten die doorbelast worden aan de gebonden belastingen. Deze rentekosten zijn lager geworden en verwerkt in de voorstellen voor de tarieven.