Geraamde opbrengsten 2017 ten opzichte van 2016

In de tabel hieronder zijn, met inachtneming van de voorstellen uit hoofdstuk 3, de geraamde opbrengsten voor 2017 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2016. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar voornoemd hoofdstuk over de financiële beschouwingen.

(bedragen in €)

2016

2017

-  OZB                   

45.704.300

48.397.000

-  Afvalstoffenheffing

16.850.000

15.996.000

-  Rioolheffing

12.076.000

11.231.000

-  Parkeerbelasting
-  Omgevingsvergunning bouwen
-  Leges burgerzaken

Overig

3.441.000
3.585.000
2.980.000

3.799.000
3.879.000
3.209.000

-  Precariobelasting

755.900

766.000

-  Hondenbelasting

771.000

771.000

-  Toeristenbelasting                     

1.659.000

1.659.000

-  Begraafrechten   

1.698.000

1.541.000

-  Leges vergunningen publiek domein
-  Reclamebelasting

228.800

229.000

375.000

-  Marktgelden

374.900

369.000

Totaal     

90.124.000

92.221.000