Algemeen

Wat zijn wij verplicht te regelen in deze paragraaf?
De paragraaf grondbeleid maakt onderdeel uit van de Meerjaren programma Begroting (MPB). Het grondbeleid vormt een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. Elk jaar is de gemeente op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV), verplicht om een paragraaf grondbeleid in zowel de meerjarenprogrammabegroting (vooruitblik) als de jaarrekening (terugblik) op te nemen. Dit is geen keuze. De paragraaf grondbeleid bevat tenminste:
a. De visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting;
b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
c. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
e. Beleidsuitgangspunten omtrent reserves voor grondexploitatie in relatie tot de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Ad a+b - Nota grondbeleid
De gemeente Apeldoorn heeft haar visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting vastgelegd in de nota grondbeleid die op 13 juni 2013 door de raad is vastgesteld. In deze nota staat aangegeven welke vorm van Grondbeleid de gemeente voorstaat, en welke instrumenten het zal inzetten om het ruimtelijke beleid tot uitvoering te brengen. De nota grondbeleid betreft geen wettelijke verplichting.

Ad c+d+e – Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
In aanvulling op de begroting en de jaarrekening kent de gemeente Apeldoorn een
meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG). Het MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de grondexploitaties. In het MPG wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de komende jaren. De te verwachten ontwikkelingen worden financieel vertaald. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. Kortheidshalve wordt naar het MPG 2016 verwezen dat in de gemeenteraad van 2 juni 2016 is vastgesteld. Die publicatie vormt de laatst bekende bedrijfseconomische barometerstand rond het grondbedrijf.

Wat willen wij regelen in deze paragraaf?
De paragraaf is geen middel om ‘nieuw beleid’ vast te stellen. Nieuw beleid wordt via de lijn College ter bespreking naar u als Raad gebracht. Deze paragraaf is een middel om:

  • actuele onderwerpen terug te laten komen en nader uit te werken;
  • toekomstige ontwikkelingen, waar grondbeleid een relatie mee heeft te agenderen.

De afgelopen jaren zijn verschillende beleidsdocumenten vastgesteld die betrekken hebben op activiteiten binnen het grondbedrijf. Hieronder een overzicht met deze verschillende beleidsdocumenten, thema’s die in deze paragraaf nader worden uitgewerkt, dossiers die zijn benoemd in het MPG 2016 en langlopende ontwikkelingen die komende jaren nog aandacht vragen.

Vastgesteld beleid

Algemeen

Nota Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid (begroting + rekening)  

Financieel

Uitvoeringskader Grondbedrijf

Specifiek

Nota Gronduitgifteprijsbeleid

Nota Gronduitgiftebeleid

Notitie werkwijze en kostenverhaal bij zelfrealisatie

Actuele ontwikkelingen (Onderwerpen in deze Paragraaf)

A. Ontwikkelingen financieel-juridisch

De Omgevingswet

Onderwerpen uit te werken vanuit MPG

Herijking kaders complexen en Grondbedrijf

Uitwerken voorgenomen kaderwijzigingen Stuurgroep Grond en Projecten

Herverdeling vrijgevallen woningen

Sturing op risico's gedurende het jaar

Opschonen complex E1 en programma overig

Bijdrage Bovenwijks – Nota Gebiedsoverstijgende kosten

Winstbelasting Grondbedrijf

Herziening notitie grondexploitatie 2012, commissie BBV

Ontwikkelingen die de komende jaren aandacht vanuit de eenheid PVG vragen

Omgevingswet (ontwikkelingen)