Netto vrije ruimte

In het volgende overzicht wordt netto vrije ruimte afgeleid.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel; - = nadeel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruto vrije ruimte

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

Af:
- Kapitaallasten jaarlijkse investeringen € 7,4 mln
- Opvang hogere afschrijvingslasten annuïteiten

-350
-1.300

-700
-1.220

-1.050
-1.150

-1.400
-1.050

-1.750
-950

-2.100
-850

Netto vrije ruimte

5.750

5.480

5.200

4.950

4.700

4.450

De bruto vrije ruimte ontstaat doordat er geen storting van jaarlijks € 7,4 miljoen in een kapitaallastenreserve plaats vindt. Voor de continuering van deze jaarlijkse investeringen dienen cf. het gewijzigde BBV de kapitaallasten te worden opgenomen, die jaarlijks met € 350.000 toenemen.
Hiervoor hebben we uiteengezet dat eveneens als gevolg van het gewijzigde BBV, de afschrijvingslasten van in het verleden gepleegde investeringen in eerste instantie toenemen hetgeen de BBB nadelig beïnvloedt, die op in toekomstige jaren omslaan in een positief effect op de BBB. Aanvankelijk was het de bedoeling om dat te verevenen met de in te stellen kapitaallastenreserve, maar nu die er niet komt, vindt die verevening plaats met de bruto vrije ruimte.
Na aftrek van deze beide effecten resulteert dit in de netto vrije ruimte.