Bestemming netto vrije ruimte

Aan de netto vrije ruimte hebben wij de volgende bestemming gegeven.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel; - = nadeel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Netto vrije ruimte

5.750

5.480

5.200

4.950

4.700

4.450

Bestemmingen:
- Extra aflossing annuïteit inlopen tekort grondbedrijf
- Toevoeging aan de Algemene Reserve
- Toevoeging aan de primaire BBB-uitkomst

-3.688

-2.062

-1.347

-4.133

-200

-5.000

-1.302
-3.648

-1.114
-3.586

-1.030
-3.420

0

0

0

0

0

0

De eerste twee bestemmingen dragen bij aan de versterking van het eigen vermogen. En de toevoeging aan de primaire BBB verruimt de besteedbare ruimte om te voorzien in het inhalen van achterstallig onderhoud, duurzaamheid en andere beleidsintensiveringen.