Extra aflossing annuïteit inlopen tekort grondbedrijf

Naast de hiervoor genoemde extra aflossing, gaan we hierin een stap verder door ook enkele bestemmingsreserves op te heffen. Het betreffen bestemmingsreserves die in de MPB 2016-2019 als bezuinigingsopties zijn genoemd, maar toen niet zijn benut.
Daarnaast is de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) geactualiseerd (zie hiervoor bijlage 2.1 van deze MPB). Daaruit blijkt dat er een bedrag van eenmalig € 1 miljoen aan de BROA kan worden onttrokken. Ook die miljoen hebben we benut voor de extra aflossing van de annuïteit.
In het volgende overzicht zijn deze mutaties samengevat.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel; - = nadeel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Opheffen reserve Teuge
   a. eenmalig voordeel
   b. Structureel nadeel

2. Opheffen kapitaallastenreserve post Zuid
   a. eenmalig voordeel
   b. structureel nadeel
3. Opheffen reserve woonwagenlocaties


896
-45

3.040
-160

119-45

-160-45

-160-45

-160

-45

-160

-45

-160

4. Onttrekking reserve BROA

1.000

Totaal
a. Eenmalig voordeel voor extra aflossing

b. Structureel nadeel ten laste van primaire BBB

5.055
-205

-205

-205

-205

-205

-205

Met de opheffing van deze bestemmingsreserves ontstaat in er totaliteit een structurele last van € 205.000, maar daar staat de extra aflossingen van de annuïteit inlopen tekort grondexploitatie tegenover. Die wordt daardoor een jaar eerder volledig afgelost (2021 in plaats van oorspronkelijk 2022). Het gevolg hiervan is dat de storting vanuit de Algemene Dienst van jaarlijks € 5,55 miljoen in deze annuïteit, per 2021 vrijvalt. Die structurele vrijval hebben wij ter versterking van het eigen vermogen aan de Algemene Reserve toegevoegd.