Geoormerkte toevoegingen GF

Via de meicirculaire heeft het kabinet de volgende geoormerkte bedragen aan de algemene uitkering toegevoegd. Deze leiden tot uitgavenstelposten:

a. Wmo huishoudelijke hulp
Ten opzichte van de ramingen in de VJN 2016 is in de meicirculaire sprake van een hogere rijksbijdrage voor het onderdeel huishoudelijke hulp. Dit bedrag loopt op van € 233.000 in 2017 naar € 723.000 in 2019 e.v. De huishoudelijke hulp maakt weliswaar geen deel uit van de drie D’s, maar valt wel binnen het vastgestelde hek om het sociaal domein. Daarom hebben wij tegenover deze hogere algemene uitkering, op programma 7 een uitgavenstelpost van dezelfde omvang opgenomen.
b. Maatschappelijke opvang
Apeldoorn is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, waartoe ook het voormalig Regionaal Kompas behoort. In de algemene uitkering is voor de hele MPB periode, ten opzichte van onze raming in de VJN 2016, sprake van een hogere decentralisatie uitkering van structureel € 462.000.

Ook tegenover deze hogere regionale rijksbijdrage, hebben wij op programma 7 een uitgavenstelpost tot hetzelfde bedrag opgenomen.

c. Vrouwenopvang
Apeldoorn is centrumgemeente voor vrouwenopvang. In de algemene uitkering is voor de hele MPB periode, ten opzichte van onze raming in de VJN 2016, sprake van een hogere decentralisatie uitkering oplopend van € 96.000 in 2017 naar € 117.000 voor 2018 e.v. Ook hiervoor hebben we op programma 7 een uitgavenstelpost van dezelfde omvang verwerkt.
d. Voorschoolse voorziening peuters
Het rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Via deze afspraken zetten gemeenten zich in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag, die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan. In afwachting van een definitieve verdeelsleutel voor de jaarlijks oplopende middelen heeft het kabinet in de meicirculaire de middelen in een nieuwe decentralisatie uitkering ondergebracht. Voor Apeldoorn loopt het bedrag op van € 175.000 in 2017 naar
€ 439.000 in 2020, die we ook in de vorm van uitgavenstelposten aan programma
5 hebben toegevoegd.