Kengetallen

Voor de duurzame houdbaarheid van de gemeentefinanciën zijn afgelopen jaren diverse financiële kengetallen ontwikkeld. Sinds kort nemen we deze ook op in de paragraaf weerstandsvermogen van de MPB en jaarrekening. De belangrijkste kengetallen voor de beoordeling van onze financiële situatie zijn:

  • Weerstandsvermogen, waarmee we toetsen of we onze risico’s kunnen opvangen;
  • Solvabiliteit, waarmee we aangeven hoe groot ons eigen vermogen (algemene reserves en    bestemmingsreserves, zoals kapitaallastenreserves) ten opzichte van het totaal vermogen is en  of we voldoende body hebben om conjuncturele risico’s op te vangen;
  • Netto schuldquote, waarmee we toetsen of onze schuld/rentelast acceptabel is ten opzichte van onze totale baten. Dit percentage geeft weer hoeveel procent van de gemeentelijke bezittingen met schulden is betaald. De jaarlijkse rentekosten van deze schulden dienen uit de inkomsten (o.a. belastingen en rijksbijdragen) gedekt te worden. Hoe meer bezittingen met schulden zijn betaald, des te hoger de rentekosten en des te minder bestedingsruimte en    mogelijkheden om op korte termijn door ombuigingen bestedingsruimte te creëren.