Vergelijking 2008, jaarrekening 2015 en MPB 2017-2020

De vergelijking van de financiële situatie van de gemeente eind 2008 met de situatie eind 2015 (jaarrekening) en eind 2017 (MPB 2017-2020) geeft het volgende beeld:

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Netto schuldquote

2008

>1

>20%

81%

2015

negatief

5,4%

95%

2017

0

3,5%

90%

In 2008 had de gemeente een eigen vermogen van € 221 miljoen. De materiële vaste activa hadden een boekwaarde van € 525 miljoen. Door een terughoudend investeringsbeleid zijn de materiële vaste activa ten opzichte van 2015 gelijk gebleven. Daarentegen is ons eigen vermogen gereduceerd door de negatieve reservering van het tekort grondbedrijf en door vrijval van bestemmingsreserves om tekorten in de begroting te dekken, zoals besloten bij de vaststelling van de Zomernota 2012. Komende jaren neemt ons eigen vermogen weer toe als gevolg van herstel van het grondbedrijf en de ARG (zie MPG 2016) en vanaf 2020 door de versnelde vrijval van de annuïteit reserve inlopen tekort grondbedrijf die we verderop toelichten.
We constateren dat we in de afgelopen jaren, mede dankzij de inzet van een aanzienlijk eigen vermogen, niet door de bodem zijn gezakt.