Algemene Indicatoren

2015

2017

Toelichting

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,2

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,488

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 650,00

Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

17%

Overhead: % van totale lasten

7,01%

9,60%

Toelichting: 2015 is jaarrekening, 2017 is begroting. Voor de begroting 2017 wordt door het BBV een nieuwe en bredere definitie van overhead voorgeschreven. Voor 2015 is gerekend met de overhead exclusief deze bredere definitie. Het verschil betreft met name kosten van leidinggevenden en bestuursondersteuning.

Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering)